Warunki rezerwacji

Warunki rezerwacji miejsc oraz pobytu w OWR BRYZA dla klientów indywidualnych

CD SA zastrzega sobie prawo zmiany cennika, w szczególności przy uwzględnieniu warunków rynkowych, w tym ewentualnych zwiększonych kosztów działalności związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się epidemii Covid-19. O ewentualnych zmianach cen poinformujemy Państwa w formie pisemnej lub mailem. Zmiany cennika nie będą dotyczyły zamówień usług, które zostaną przez Państwa złożone przed dniem otrzymania informacji o zmianie cen (i dla których zostanie dokonana zapłata odpowiedniej zaliczki). 

Zawarcie umowy

Umowa wchodzi w życie w chwili wpłaty zaliczki (30% ceny pobytu). Termin płatności zaliczki to 2 tygodnie od rezerwacji, a pozostałej części ceny za pobyt – miesiąc przed przyjazdem. W przypadku opóźnienia w zapłacie zaliczki rezerwacja pokoju będzie skuteczna pod warunkiem dostępności pokoi będzie skuteczna pod warunkiem dostępności pokoi, przy czym Ośrodek powiadomi Klienta w przypadku braku dostępnych pokoi. W takiej sytuacji zaliczka zostanie zwrócona Klientowi.

Wpłaty prosimy dokonywać na rzecz:

CD SA  z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 16/22
ING Bank Śląski S.A. nr konta dla wpłat w pln:      36 10501070 1000 0090 8030 0123

Prosimy o czytelne wypełnianie druków wpłat oraz dokładny opis tytułu przelewu, zawierający: imię i nazwisko, termin pobytu oraz budynek.

 

Warunki ogólne

 1. Ośrodek zapewnia realizację świadczeń zgodnie z ofertą. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot świadczeń, których nie wykorzystał podczas trwania pobytu z przyczyn leżących po jego stronie. W przypadku nieskorzystania ze świadczeń z przyczyn leżących po stronie Ośrodka, Klientowi przysługuje prawo zwrotu ich równowartości, co nie ogranicza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną przez Klienta szkodę.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 10:00.
 3. W cenie usługi nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub przerwania podróży przez klienta.                                                                                                                           
 4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Ośrodka.

  

Rezygnacje

Rezygnacja z pobytu może nastąpić jedynie w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji nie później niż 31 dni przed dniem pobytu, Ośrodek zwróci Klientowi całość wpłaconej zaliczki.

W przypadku rezygnacji z pobytu w terminie poniżej 31 dni przed terminem rozpoczęcia świadczeń, Ośrodek jest uprawniony do obciążenia Klienta kosztami (szkodą) poniesionymi przez Ośrodek, jednak ich wysokość nie może w żadnym przypadku przekroczyć:

 1. w przypadku rezygnacji pomiędzy 30. a 21. dniem przed terminem pobytu - 30% ceny pobytu;
 2. w przypadku rezygnacji pomiędzy 20. a 11. dniem przed terminem pobytu - 50% ceny pobytu;
 3. w przypadku rezygnacji pomiędzy 10. a 4. dniem przed terminem pobytu - 70% ceny pobytu;
 4. w przypadku rezygnacji później niż 4 dnia przed terminem pobytu - 95% ceny pobytu.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest CD S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 16/22, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000052129, NIP 547-10-11-402, Regon 070476366, kapitał zakładowy (w całości wpłacony): 2 317 000 zł,
 2. W organizacji został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, dostępny pod adresem e-mail: iodbryza@cdsa.com.pl
 3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji Umowy przez Ośrodek, w tym realizacji dodatkowych usług, jak np. zabiegi fizjoterapeutyczne. Dane osobowe mogą być przetwarzane również, jeśli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (np. w celu zameldowania Klienta w Ośrodku) oraz dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, w tym dla celów marketingu bezpośredniego (np. przekazywanie informacji o ofercie, wysyłanie życzeń itp.) oraz monitoringu wizyjnego.
 4. W przypadku zabiegów fizjoterapeutycznych, rehabilitacyjnych lub świadczenia usług medycznych, mogą być pozyskiwane dane tzw. wrażliwe (o stanie zdrowia Klienta), w szczególności dla potrzeb potwierdzenia braku przeciwskazań zdrowotnych dla danego zabiegu bądź dla celów postawienia właściwej diagnozy i zapewnienia prawidłowego procesu leczenia bądź rehabilitacji. Podstawą przekazania takich danych jest zgoda Klienta lub, w szczególności w razie potrzeby doraźnej pomocy medycznej - niezbędność takich danych do diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub leczenia.
 5. W zakresie i celach opisanych powyżej, dane osobowe Klientów mogą być powierzane podmiotom współpracującym z Ośrodkiem, w szczególności podwykonawcom, których możemy zaangażować dla potrzeb świadczenia usług.
 6. Dane osobowe Klientów będą przechowywane w okresie realizacji umowy z Klientem, a po tym czasie – przez okres przewidziany przepisami prawa. W razie niezawarcia umowy, w tym rezygnacji z rezerwacji, dane będą przechowywane przez okres trzech miesięcy. W przypadku informacji o stanie zdrowia przekazywanych w związku z wykonaniem zabiegów fizjoterapeutycznych, takie dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku i następnie niszczone, chyba że w powyższym okresie Klient zgłosi jakiekolwiek reklamacje bądź roszczenia, w którym to przypadku dane będą przechowywane dla czasu ich ostatecznego rozstrzygnięcia.
 7. W Ośrodku funkcjonuje system monitoringu wizyjnego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Ośrodka, a także ochrony mienia tych osób i mienia właściciela Ośrodka. Dane osobowe zebrane w wyniku zastosowania monitoringu mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa do uzyskania dostępu do takich danych. Administrator danych przechowuje nagrania z monitoringu przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem, iż nagrania dotyczące incydentów mogą być przechowywane dłużej, do czasu wyjaśnienia sprawy lub zakończenia odpowiednich postępowań.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono warunkiem zawarcia i realizacji Umowy.
 9. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych i prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Klientowi przysługuje prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 29.08.1997 o usługach turystycznych (tj. z 2004r. Dz.U. Nr 223, poz. 2268)oraz aktach wykonawczych do tej ustawy, a także przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r.  Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

 

×

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie. Te pliki cookie pozwalają na identyfikację np. osób zalogowanych.

Zawsze
aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.

Reklamowe pliki cookie

Reklamowe pliki cookie mogą być wykorzystywane za pośrednictwem naszej strony przez naszych partnerów reklamowych. Służą do budowania profilu Twoich zainteresowań na podstawie informacji o stronach, które przeglądasz, co obejmuje unikalną identyfikację Twojej przeglądarki i urządzenia końcowego. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, nadal będziesz widzieć w przeglądarce podstawowe reklamy, które nie są oparte na Twoich zainteresowaniach.